Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

MESLEK EĞİTİMİ DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun öngördüğü pratik meslek eğitimini asli görev olarak üstlenen esnaf ve sanatkarlar teşkilatının her kademesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, 507 sayılı Kanunda değişiklik yapan 3741 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan ilgili eğitim yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar teşkilatının her kademesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununda bazı değişiklikler yapan 3741 sayılı Kanun ve bu Kanun gereğince çıkarılan “507 Sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Konfederasyon; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu,

b) Federasyon; 507 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonlarını,

c) Birlik; 507 sayılı Kanuna göre kurulan il esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerini,

d) Oda; 507 sayılı Kanuna göre kurulan esnaf ve sanatkarlar odalarını,

e)Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi; 507 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca oda, birlik, federasyon ve Konfederasyon bünyesinde kurulan birimleri,

f)İşyeri denetleme ve Danışmanlık Grubu; 507 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik

uyarınca oda, birlik ve Konfederasyon bünyesinde kurulan birimi,

ifade eder.

II. BÖLÜM

Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi

(KMEDB)

KURULUŞ

Madde 5- Ülke genelindeki meslek eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi için Konfederasyonun bünyesinde bir Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi kurulur.

Birim, bir Yönetim Kurulu ile bu kurula bağlı olarak istihdam edilen eğitim uzmanları, danışmanları ve sekreterya görevlilerinden oluşur.

Eğitim biriminin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili, bağlı olduğu teşkilat kademesinin yönetim kurulu tarafından ve eğitim birimi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Yönetim Kurulu;

a) Konfederasyon Yönetim Kurulunun, Genel Kurul Üyeleri arasından seçeceği 3 veya daha çok kişi,

b) Konfederasyon Genel Sekreteri,

c) Eğitim Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Müdürlüğü elemanları arasından Konfederasyon Yönetim Kurulunca atanacak iki kişiden

oluşur.

Görevleri

Madde 6- Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin görevleri şunlardır:

a) Meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışma yapmak, uygulamayı izlemek ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Yönetim Kuruluna ve alt teşkilatına meslek eğitimi ile ilgili alanlarda danışmanlıkta bulunmak,

c) Meslek Eğitimi Merkez Şurasında değerlendirilmek üzere alt teşkilattan bir önceki eğitim yılına ait olarak hazırlanarak, Aralık ayı sonu itibariyle her yıl Konfederasyona gönderilen çalışma raporlarını inceleyerek şura komisyon çalışmalarına aktarmak,

d) Yıllık meslek eğitimi merkez şurası hazırlıklarını ve sekreteryasını yapmak,

e) Mesleki eğitim ile ilgili her türlü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Yönetim Kuruluna yıllık eğitim bütçelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. Taslak eğitim bütçesini hazırlamak, eğitim bütçesinin belirlenen kriterler ve oranlar çerçevesinde harcanması konusunda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak. Ayrıca eğitim bütçesi durum tablolarının zamanında gönderilmesi ve fon payının zamanında aktarılması hususlarında alt teşkilat MEDB’lerini uyarmak,

g) Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubunun sekreterya görevlerini yerine getirmek,

h) Oda, birlik ve federasyonlar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri arasında birlik ve uyum sağlamak. Bunların karşılaşacakları sorunlara çözüm bularak yardımcı olmak,

ı) Oda, birlik ve federasyonlar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerinin çalışmalarını ilgili mevzuat ( 3308 sayılı Kanun, 507 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ) ve bu Yönerge çerçevesinde yapmalarını sağlamak,

i) Günümüzde büyük bir gelişme kaydeden çıraklık ve mesleki eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğui sınav, belge ve meslek standartlarının belirlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gereken çalışmaları yapmak,

j) Konfederasyon Yönetim Kurulunun vereceği eğitim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7- Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, mesleki eğitim uygulamaları ile ilgili gündeminde bulunan konuları görüşerek çözüme kavuşturmak üzere Konfederasyon Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yer ve saati başkan tarafından, toplantı gündemi ile birlikte en az 10 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Gündemde bulunan konuların gerektirmesi halinde Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Ankara dışındaki bir ilde de toplanabilir.

Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak, gereğinde araştırma ve inceleme grupları kurabilir. Bu grupların görev süresi araştırma konuları ile sınırlıdır.

III. BÖLÜM

Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi

(FMEDB)

KURULUŞ

Madde 8- İştigal ettikleri meslek dalları ile ilgili ülke genelinde mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için federasyonlar bünyesinde bir Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi kurulur.

Birim, bir Yönetim Kurulu ile bu kurula bağlı olarak istihdam edilen eğitim uzmanları, danışmanları ve sekreterya görevlilerinden oluşur.

Eğitim biriminin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili, bağlı olduğu teşkilat kademesinin yönetim kurulu tarafından ve eğitim birimi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Yönetim Kurulu;

a) Federasyon yönetim kurulunun genel kurul üyeleri arasından seçeceği mesleki eğitim alanında bilgi ve deneyim sahibi 3 veya daha çok kişi,

b) Federasyon genel sekreteri,

c) Federasyon eğitim müdüründen

oluşur.

Görevleri

Madde 9- Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi’nin görevleri şunlardır:

a) İştigal ettikleri meslek dalları ile ilgili ülke genelinde meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışma yapmak, uygulamayı izlemek ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Yönetim Kuruluna ve alt teşkilatına mesleki eğitim ile ilgili alanlarda danışmanlıkta bulunmak,

c) Odalardan bir önceki eğitim yılına ait olarak hazırlanarak Eylül ayı sonu itibarıyla her yıl Federasyonlara gönderilen çalışma raporlarını değerlendirip, genel bir rapor olarak en geç Aralık ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek,

d) Mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Yönetim Kuruluna yıllık eğitim bütçelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. Taslak eğitim bütçesini hazırlamak, eğitim bütçesinin belirlenen kriterler ve oranlar çerçevesinde harcanması konusunda yönetim kuruluna yardımcı olmak. Eğitim bütçesi durum tablolarını en geç Mayıs ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek ve eğitim bütçesi durum tablolarının zamanında Konfederasyona iletilmesi hususunda bağlı oda MEDB’ni uyarmak,

f) Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin talimatlarını, Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerine iletmek, talimatların Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi tarafından yerine getirilmesine yardımcı olmak,

g) Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri arasında birlik ve uyum sağlamak. Bunların karşılaşacakları sorunların çözümüne yerel düzeyde yardımcı olmak. Çözüm bulunamadığı hallerde konuyu Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimine iletmek.

h) Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerinin çalışmalarını ilgili mevzuat (3308 sayılı Kanun,  507 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler) ve bu yönerge çerçevesinde yapmalarını sağlamak.

i) Federasyon Yönetim Kurulunun vereceği eğitim ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

Çalışma Esasları

Madde 10- Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, Federasyon Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yeri, saati ve gündemi başkan tarafından en az 10 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur.

Federasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri gerekli görülmesi halinde Ankara dışındaki illerde de toplanabilir.

IV. BÖLÜM

Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi

(BMEDB)

KURULUŞ

Madde 11- İl düzeyindeki mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için Birlikler bünyesinde Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi kurulur.

Birim bir Yönetim Kurulu ile bu Kurula bağlı olarak istihdam edilen eğitim uzmanı, danışmanları ve sekreterya görevlilerinden oluşur.

Eğitim biriminin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili, bağlı olduğu teşkilat kademesinin yönetim kurulu tarafından ve eğitim birimi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Yönetim Kurulu,

a) Birlik Yönetim Kurulunun Genel Kurul Üyeleri arasından seçeceği mesleki eğitim alanında bilgi ve deneyim sahibi 3 veya daha çok kişi,

b) Birlik Genel Sekreteri,

c) Birlik Eğitim Müdürü’nden,

oluşur.

Görevleri

Madde 12- Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi’nin görevleri şunlardır:

a) Görev yaptığı il çerçevesinde meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışma yapmak, uygulamayı izlemek ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Yönetim Kuruluna ve alt teşkilatına mesleki eğitim ile ilgili alanlarda danışmanlıkta bulunmak,

c) Alt teşkilattan bir önceki eğitim yılına ait olarak hazırlanarak Eylül ayı sonu itibarıyla her yıl Birliklere gönderilen çalışma raporlarını değerlendirip, genel bir rapor olarak en geç Aralık ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek,

d) Mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubunun sekreterya görevini yerine getirmek,

f) Yönetim Kuruluna yıllık eğitim bütçelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. Taslak eğitim bütçesini hazırlamak, eğitim bütçesinin belirlenen kriterler ve oranlar çerçevesinde harcanması konusunda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak. Birlik eğitim bütçesi durum tablosunu en geç Mart ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek ve eğitim bütçesi durum tablolarının zamanında Konfederasyona iletilmesi hususunda bağlı oda MEDB’ni uyarmak,

g) Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Biriminin talimatlarını, Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerine iletmek, talimatların Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi tarafından yerine getirilmesine yardımcı olmak,

h) Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri arasında birlik ve uyum sağlamak. Bunların karşılaşacakları sorunlara çözüm bularak yardımcı olmak. Çözüm bulunamadığı hallerde konuyu Konfederasyon Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimine iletmek.

ı) 20 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik”in yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek,

i) Odalar bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerinin çalışmalarını ilgili mevzuat (3308 sayılı Kanun,  507 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler) ve bu yönerge çerçevesinde yapmalarını sağlamak.

j) Birlik Yönetim Kurulunun vereceği eğitim ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Çalışma Esasları

Madde 13- Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, Birlik Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yeri, saati ve gündemi başkan tarafından en az bir hafta önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri gerekli görülmesi halinde ilçelerde de toplanabilir.

V. BÖLÜM

Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi

(OMEDB)

KURULUŞ

Madde 14- Odalar düzeyinde mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için Odalar bünyesinde bir Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi kurulur.

Birim, bir Yönetim Kurulu ile bu Kurula bağlı olarak istihdam edilen eğitim uzmanları, danışmanları ve sekreterya görevlilerinden oluşur.

Eğitim biriminin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili, bağlı olduğu teşkilat kademesinin yönetim kurulu tarafından ve eğitim birimi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.

Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi Yönetim Kurulu,

a) Oda Yönetim Kurulunun Genel Kurul üyeleri arasından seçeceği mesleki eğitim alanında bilgi ve deneyim sahibi 3 veya daha çok kişi,

b) Oda Genel Sekreteri,

c) Oda Eğitim Müdürü’nden,

oluşur.

Görevleri

Madde 15- Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi’nin görevleri şunlardır:

a) İştigal ettikleri meslek dalı (meslek dalları) ile ilgili meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışma yapmak, uygulamayı izlemek ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Yönetim Kuruluna ve işletmelere mesleki eğitim alanında danışmanlıkta bulunmak,

c) Her yıl bir önceki eğitim dönemine ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporu Federasyonu olan meslek dallarında ilgili federasyonlara, diğer meslek dallarında ise bağlı oldukları Birliklere Eylül ayı sonuna kadar iletmek,

d) Mesleki eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Oda İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubunun sekreterya görevlerini yerine getirmek,

f) Yönetim Kuruluna yıllık eğitim bütçelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. Taslak eğitim bütçesini hazırlamak, eğitim bütçesinin belirlenen kriterler ve oranlar çerçevesinde harcanması konusunda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, eğitim bütçesi durum tablolarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Konfederasyona iletmek ve eğitim bütçesi durum tablolarının zamanında Konfederasyona iletilmesini sağlamak,

g) 20 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik”in yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek,

h) 507 sayılı Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince tutulması gerekli olan Eğitim Sicil Dosyalarını Çıraklık Eğitimi Merkezleri ile işbirliği içinde düzenli olarak tutmak,

ı) Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimleri (MEDB)’nin çözemedikleri problemleri Federasyon ve Birliklere iletmek,

i) Oda Yönetim Kurulunun vereceği eğitim ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Çalışma Esasları

Madde 16- Oda Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi, Oda Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı yeri, saati ve gündemi başkan tarafından en az bir hafta önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. 

VI.BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

GÖREV SÜRESI

MADDE 17- KMEDB ÜYELERININ GÖREV SÜRESI KONFEDERASYONCA BELIRLENIR. FMEDB, BMEDB VE OMEDB ÜYELERININ GÖREV SÜRESI 3 YILDIR. MESLEK EĞITIMI DANIŞMANLIĞI BIRIMI ÜYELERI, GEREKLI HALLERDE BAĞLI BULUNDUKLARI TEŞKILATIN YÖNETIM KURULU TARAFINDAN DEĞIŞTIRILEBILIRLER.

EĞITIM MÜDÜRÜNÜN /UZMANININ NITELIKLERI

MADDE 18- KONFEDERASYON, FEDERASYONLAR, BIRLIKLER VE ODALARIN BÜNYESINDE MEVZUAT ÇERÇEVESINDE OLUŞTURULAN MESLEK EĞITIMI DANIŞMANLIĞI BIRIMLERINDE GÖREV YAPACAK EĞITIM MÜDÜRLERININ /UZMANLARININ SEÇIMINDE;

A) HERHANGI BIR ESNAF-SANATKAR TEŞKILATINDA SEÇIMLE GELMIŞ YÖNETICI OLARAK BULUNMAMAK,

B) EĞITIM ALANINDA (TERCIHEN MESLEK EĞITIMI) BILGI VE TECRÜBE SAHIBI OLMAK,

c) Eğitim alanında bilgi ve tecrübesi olmamakla birlikte eğitime ve öğrenmeye

YATKIN OLMAK,

D) EN AZ LISE MEZUNU OLMAK,

VB... NITELIK KRITERLERI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR.

EĞITIM MÜDÜRÜNÜN /UZMANININ GÖREVLERI

Madde 19- Eğitim müdürü/uzmanı, görev yaptığı teşkilata mevzuat ve diğer düzenlemelerle görev olarak verilen her türlü eğitim faaliyetini (eğitim yazışmaları, ilgili toplantılara iştirak ve toplantı düzenleme, hizmet içi eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenleme vb...) Genel Sekretere bağlı olarak ve onun direktifleri doğrultusunda yürütür.  Eğitim müdürü/uzmanı, ayrıca ilgili teşkilat bünyesinde kurulan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu, Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimi ve Sınav Komisyonlarının mevzuat çerçevesinde yapmaları gereken bütün çalışmalarının ön hazırlığından, sekreteryasından ve uygulamasından sorumludur.

Madde 20- MEKSA Vakfı merkezlerinin bulunduğu illerde bu merkezlerin personelinden, TESK ve alt teşkilatı bünyesinde kurulan Meslek Eğitimi Danışmanlığı Birimlerinde danışman olarak yararlanılabilir.

Toplantı ve Karar

Madde 21- KMEDB, FMEDB, BMEDB ve OMEDB’leri üye salt çoğunluğu ile toplanırlar. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Birimin alacağı kararlar için ayrı bir Karar Defteri tutulur. Başkan ve bütün üyeler tarafından imza edilir. Karar defterleri birimin sekreteryasını yapan eğitim müdürü/uzmanı tarafından düzenli olarak tutulur ve saklanır.

Madde 22- KMEDB üyelerinin yolluk ve huzur hakları Konfederasyon tarafından, FMEDB üyelerinin ilgili Federasyon tarafından, BMEDB üyelerinin ilgili Birlik tarafından, OMEDB üyelerinin ise bağlı bulundukları Oda tarafından belirlenir. Yolluk ve huzur haklarının miktarı o teşkilat kademesindeki Yönetim kurulu Üyelerine verilen miktarı geçemez. Birim, üyelerinin ortak kararı ile yolluk ve huzur hakkı almaksızın çalışabilir.

Madde 23- Bu yönergede düzenlenmeyen konular yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Konfederasyonca belirlenir.

Madde 24- Bu Yönerge genelge ile duyurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Madde 25- Bu Yönerge hükümleri Konfederasyon Genel Başkanı tarafından yürütülür.