Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

347 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Resmi Gazete No: 25779

Resmi Gazete Tarihi: 07/04/2005

“Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (1) ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1 - Bilgi Formunu Kağıt Ortamında Gönderebilecek Olanlar

Son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecileri bastıkları belgelere ilişkin örneği tebliğe ekli bilgi formunu (Ek:1) kağıt ortamında gönderebileceklerdir.

Bu işletmeler bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu dört nüsha düzenleyecek ve belgeyi teslim alan ile birlikte imzaladıktan sonra, bunlardan bir nüshası kendilerinde kalmak üzere, birini mükellefe, birini mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, diğerini ise kendisinin bağlı bulunduğu defterdarlığa belgelerin teslim edildiği ayı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar verecekler ve kendilerinde kalan nüshasını düzenleme tarihini takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edeceklerdir.

2 - Bilgi Formunu İnternet Ortamında Gönderecek Olanlar

Tebliğin birinci bölümünde bahsedilen matbaa işletmecileri dışındaki mükelleflerin, söz konusu bilgi formlarını, internet ortamında Bakanlığımıza göndermeleri zorunludur. Bu matbaa işletmecileri bilgi formunu internet ortamında gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alacaklardır.

Şifre alınabilmesi için bu tebliğ ekindeki “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nun (Ek:2-3) doldurularak kurumlar veya gelir vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Söz konusu form, tebliğ ekindeki örneklerin çoğaltılması suretiyle kullanılabileceği gibi otomasyonlu vergi dairelerinden veya Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınmak suretiyle de temin edilebilecektir.

Bağlı bulunduğu vergi dairesi tam otomasyona geçmiş olan matbaa işletmecilerine bu başvuruları üzerine, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi içeren kapalı zarf vergi dairesi tarafından verilecektir. Bağlı bulunduğu vergi dairesi tam otomasyona geçmemiş olan matbaa işletmecileri ise bağlı bulundukları vergi dairelerine tebliğ ekinde yer alan başvuru formunu verecekler, vergi dairesi bu formun bir örneğini Gelirler Genel Müdürlüğünün (0.312. 342 22 59) numaralı faksına derhal gönderecektir. Başvuru formunu faks ortamında alan Genel Müdürlük; kullanıcı kodu, parola ve şifre ihtiva eden kapalı zarfı, matbaa işletmecisine iletilmek üzere bağlı olunan vergi dairesine gönderecektir. Vergi dairesi de zarfı matbaa işletmecisine imza karşılığında teslim edecektir.

Daha önce İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerin yeniden şifre almak için müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

3 - Bilgi Formunun İnternet Ortamında Gönderilmesi

Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğününwww.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

Gelirler Genel Müdürlüğünün İnternet Vergi Dairesinde kullanıcı kodu, parola ve şifre girildikten sonra gelen ekranda yer alan Belge Basımı başlığı altında hazırlanmış bilgi formu matbaa işletmecileri tarafından doldurulacaktır. Basımı ve dağıtımı yapılan her belge için söz konusu form ayrı ayrı doldurulacaktır.

4 - Bilgi Formu ve Tip Anlaşma Metni

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan yetkiye istinaden, “bilgi formu” (Ek:1) ve “tip anlaşma metni” (Ek:4) yeniden düzenlenmiş olup, tebliğ ekinde yer almaktadır.

Bu bilgi formları ve tip anlaşmalar, mezkur Yönetmelikle yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 1/4/2005 tarihinden sonra yapılacak olan anlaşmalara ilişkin olarak düzenlenecektir.

Ancak, 1/4/2005 tarihi ile bu tebliğin yayımı tarihi arasındaki süre içinde yapılan anlaşmalar gereği basılan belgelere ilişkin olarak düzenlenen ve internet ortamında gönderilmesi gereken bilgi formlarının, bu tebliğin yayımını takip eden 5 iş günü içerisinde internet ortamında iletilmesi halinde, söz konusu bu formlar süresinde gönderilmiş kabul edilecektir.

Tebliğ olunur.
(1) 11/3/2005 tarihli ve 25752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.