Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir. 

Başvurunuzu Elektronik Ortamda Yapmak İçin Tıklayınız. 
Başvurunuzu Posta veya Kargo Yoluyla Yapmak İstiyorsanız, Boş Kapasite Raporu Formu için Tıklayınız


Kapasite Raporunun Düzenlenme Esasları;

-  Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması esnasında, 5362 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 39. maddesinin "l" bendine dayanılarak hazırlanan Kapasite Raporu Yönetmeliği esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.

- Söz konusu Yönetmelik ile kapasite raporlarının elektronik ortamda da onaylanmasına imkan sağlanmıştır. Elektronik ortamda hazırlanacak olan kapasite raporları için öncelikle Konfederasyonumuzca Kapasite Raporu Programı hazırlanacak ve pilot uygulamalardan sonra teşkilatımızın kullanımına sunulacaktır. 

- Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odalarımızca düzenlenecektir. Kapasite raporu düzenlemek üzere oda bünyesinde  Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu kurulacaktır. Kurul üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşturulacaktır. Kapasite raporunu onaylayacak mühendisin, esnaf ve sanatkarın üretim konusu ile ilgili mühendis olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu tarafından, üye esnaf ve sanatkarın yazılı talebine istinaden kapasite raporu düzenlenecek, onaylanan rapor odanın resmi mührü ile mühürlendikten sonra tanzim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilecektir.

- Odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından kapasite raporu kontrol edilecek, usulüne uygun olarak düzenlendiği belirlenen rapor, birlik başkanı ve genel sekreter tarafından imzalanıp birliğin resmi mührü ile mühürlenerek onaylanacak ve Konfederasyona gönderilecektir. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere odaya iade edilecektir.

- Konfederasyonda kapasite raporlarını incelemekle görevli birim müdürlüğü tarafından incelenen kapasite raporu uygun bulunması halinde Konfederasyonun ilgili birim müdürü ile genel sekreter ya da görevlendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından onaylanacak, dört nüsha olarak düzenlenen kapasite raporunun üç adedi birlik, oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilecek, bir adedi Konfederasyonda muhafaza edilecektir. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere birliğe iade edilecektir.

- Kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis birlik ve odalarca sözleşme ile istihdam edilebileceği gibi, hizmet alma yöntemiyle de mühendis görevlendirilebilecektir.

 

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

- Kapasite raporu tasdik ücreti, 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri doğrultusunda, sermaye-kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenecektir.  Oda, birlik ve Konfederasyonca ayrı ayrı tahsil edilecek kapasite raporu tasdik ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşmayacaktır.

- Posta ile yapılacak başvurularda tasdik ücretine ilişkin banka dekontu, onaylanacak kapasite raporu ile birlikte Konfederasyona gönderilecek, elden yapılacak başvurularda ise Konfederasyon Muhasebe Müdürlüğüne ödenecektir. 

- Kapasite raporunun onaylanmak üzere elden getirilmesi halinde, elden kapasite raporu getiren şahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair birlik yazısı Konfederasyona ibraz edilmek zorundadır. Birliklerimizce yetki belgesi verilmeyen şahıslara kapasite raporu teslim edilmeyecek ve ilgili birliğe posta ile gönderilecektir.

- Kapasite raporu Konfederasyonumuzca hazırlanan ve Yönetmelik ekinde yer alan standart örneğine uygun olarak, eksiksiz ve doğru bilgilerle ve daktilo ya da bilgisayarda, 4 nüsha olarak tanzim edilecektir. Standart örneği dışında düzenlenmiş, üzerinde silinti veya kazıntı yapılmış, el yazısı ile doldurulmuş, sayfalarında kayma olan kapasite raporları onaylanmayacak ve iade edilecektir.  Kapasite raporuna sığmayan bölümlerde ek sayfa kullanılabilecektir. Sayfa ilavesi yapılması halinde her sayfa mühendis tarafından onaylanacaktır.

- Kapasite raporu, geçerlilik süresinin sona ermesi ve işyerinin kapasite verilerinde değişiklik olması halinde yenilenecek, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan durumlarda iptal edilecektir.

- Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması halinde, kapasite raporu düzenlenen kişi, raporu düzenleyen odaya yazılı bildirimde bulunacak, oda tarafından söz konusu değişiklikler birlik ve Konfederasyona yazı ile bildirilecektir.

- Kapasite raporunun ilk sayfasında yer alan Rapor Tarihi (kapasite raporunun oda tarafından düzenlendiği tarih) ve Rapor No (oda tarafından verilen kapasite raporu sıra numarası) bölümlerinin odalarca doldurulması gerekmektedir.

- Raporlar Konfederasyonumuzun onayından itibaren 3 yıl geçerlidir. Bu nedenle Raporun Geçerlilik Süresi Sonu bölümü oda ve birliklerimizce değil, Konfederasyonumuz tarafından doldurulacaktır.Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

Kapasite Raporu;

  • - Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
  • - İhracat İşlemlerinde,
  • - Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,
  • - Gıda sicili işlemlerinde,
  • - İhalelere Katılmada,
  • - Çalışma İzni Başvurularında,

vb.işlerde gerekli belgedir.

 

Kapasite Raporu Tasdik Ücretleri :

Kapasite Raporu Tasdik Ücreti:

Yönetim Kurulumuzun 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla; 5362 sayılı Kanun’un 61 inci maddesinin (e) bendi ve TESK Kapasite Raporu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre alınan, kapasite raporları onay ücretlerinde uygulanan tarife % 50 oranında indirilmiştir. Buna göre; sermaye- kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenen kapasite raporu onay ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamayacaktır.

 Bu çerçevede;

* Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmediği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; sermaye- kıymetler durumu toplamının binde onudur.

* Sermaye- kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçtiği haller için; odanın, birliğin ve Konfederasyonunun ayrı ayrı alacağı kapasite raporu onay ücreti; odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı kadar olacaktır. Bu durumda aşağıdaki oranlar uygulanacaktır.

 

 

ALINACAK TASDİK ÜCRETİ

I. GRUP İLLERDE;

Ankara, İstanbul, İzmir İllerinin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde……………...………

 

Diğer ilçelerinde………………………………………….

 

 

83.50 TL(167.00 YTL/2)

 

 

33,50 TL(67.00 YTL/2)

 

II.GRUP İLLERDE;

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kalkınmada Öncelikli

İller Dışında Kalan İllerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde…………………….……

 

Diğer ilçelerinde………………………………………….

 

 

66.50 TL(133,00 YTL/2)

 

33,50 TL(67.00 YTL/2)

 

III.GRUP İLLERDE;

Büyükşehir Statüsünde Bulunan Kalkınmada Öncelikli İller ile (Diyarbakır-Samsun-Erzurum) bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde……………………………………………….…

 

Diğer ilçelerinde………………………………………….

 

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde

 

 

 


50,00 TL(100.00 YTL/2)33,50 TL(67.00 YTL/2)

;

33,50 TL(67.00 YTL/2)