Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

KALFALIK BELGESİ

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanun kapsamında bir işyeri sahibi olan ya da bu işyerinde çalışanlardan; aşağıdaki şartları taşıyanlara TESK Kalfalık Belgesi verilir.

1) En az ilköğretim mezunu olan

2) 16 yaşını doldurmuş

3) Mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendiren,

kişilere odaca düzenlenecek kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde TESK Kalfalık Belgesi verilir.

 

USTALIK BELGESİ

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

1- 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan; Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde  başvuruda bulunanlara doğrudan,

2- TESK Kalfalık Belgesi veya Bakanlıkça kabul edilmiş başka meslek kuruluşlarınca verilmiş Kalfalık Belgesi sahibi olup, mesleği ile ilgili işlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirenlere odaca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak,

3- Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurtdışı kurumlardan mezun olanlardan odaca düzenlenecek ustalık sınavında başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, TESK Ustalık Belgesi verilir.
 

ESNAFLIK BELGESİ

Esnaflık ve Sanatkarlık Mesleklerini Ayırma Komisyonunca belirlenen ustalık becerisi gerektirmeyen mesleklerde; 3308 sayılı kanun gereğince mesleğinde  ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

1- Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğinin  yürürlüğe girdiği tarihte 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan, Konfederasyonca belirlenecek süreler içinde başvuruda bulunanlara doğrudan,

2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleğe girenlere, mesleği ile ilgili işlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirmeleri ve odalarca düzenlenecek sınavlarda başarılı olmaları halinde sınavlı olarak, Esnaflık Belgesi verilir.


 

GEÇİCİ İŞYERİ AÇMA BELGESİ

Bu belge, 14 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince sınav yapılması mümkün bulunmayan dönemlerde ve sınavlı belge verilinceye kadar geçerli olmak üzere geçici olarak verilmektedir.

Geçici işyeri açma belgesi ayrıca, ustalık belgesi olmadığı halde 14 Ocak 2008 tarihinden sonra vergi dairelerine kayıt yaptırıp, belediyelerden ruhsat alarak işyeri açan esnaf ve sanatkarlarımıza, odaya kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulundukları zaman da verilebilmektedir. Bu gibilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla, odaya kayıt yaptırmak için başvurduklarında Geçici İşyeri Açma Belgesi Başvuru Formunu doldurmaları sağlanacak ve bu başvurular oda yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanacak, karar defterine işlenecek ve karar tarih ve sayısı belge üzerine yazıldıktan sonra hak sahibine belge verilecektir

 

MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRME BELGESİ

Mevzuat gereği kalfalık, ustalık ve esnaflık belgesi alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak şartı aranmaktadır. Ancak ilkokul mezunu olmayan kişilerin mağdur duruma düşmemeleri amacıyla, okur-yazarlık kurslarına katılıp ilkokul diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere Mesleğini Devam Ettirme Belgesi ile mesleki belgelerini alıp işlerini sürdürmelerine imkan sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1995 yılı başında uygulamaya konulan ve 13/04/1995 tarih ve 42 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulan Mesleğini Devam Ettirme Belgesi, mesleği 3308 sayılı Kanun kapsamına alındığı tarihte işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalıştığını belgelendirerek 3308 sayılı Kanunun Geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri ile verilen haklarını kullanarak doğrudan ustalık belgesi almak amacıyla süresi içinde ve usulüne uygun olarak mesleki eğitim merkezlerine başvuran ancak ilkokul diploması olmayan esnaf ve sanatkarlarımıza, ilkokul diplomasını alıncaya kadar geçerli olmak üzere MEM’ler tarafından verilmektedir.