Lütfen Tarayıcınızı yükseltin

Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları

ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

e) Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçetekrar başkan seçilemezler.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ondördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (n) bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.